Yahoo !


เว็บนี้จะเป็นเว็บไซต์ที่รองลงมาจาก Google เพราะจากการที่สำรวจแล้ว เว็บนี้จะถูกใช้บ่อยมากในการค้นหาข้อมูลต่างๆอีกด้วย ซึ่งเว็บนี้ถูกใช้งานที่ google มีปัญหาหรือติดตั้งไว้ในคอมพิวเตอร์ของตัวเอง  เป็นต้น