Daily Archives: July 8, 2016


          Search engine เป็นเครื่องมือค้นหาทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เอาไว้ใช้งานในการค้นหาข้อมูลต่างๆ หรือเว็บไซต์ต่างๆบนอินเตอร์เน็ต ถือว่าเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มาก และใช้งานง่ายอีกด้วย โดยการพิมคำที่เราต้องการคนหาลงไปช่อง และกดคำว่า […]

Search engine คืออะไรมีประโยชน์อย่างไรบ้าง