Daily Archives: October 9, 2016


search engine มีการใช้งานแยกประเภทกันออกไป ซึ่งการใช้งานแต่ละรูปแบบจะไม่เหมือนกัน เพราะการค้นหาด้านต่างๆจะมีความแตกต่างกันออกไป โดยการค้นหาในหัวข้อนั้นจะถูกแบ่งออกเป็นหัวข้อย่อยอีกด้วย และการค้นหาในรูปแบบแรกเป็นการค้นหาที่นิยมใช้กันอย่างมาก ส่วนแบบที่สองจะลองมา และแบบที่สามจะไม่ค่อยนิยมใช้กัน ซึ่งการค้นหาในแบบที่สามจะได้ข้อมูลที่ไม่ค่อยแม่นยำสักเท่าไหร่ […]

Search engine เลือกใช้งานให้ถูกประเภท